Janvier 2019-compressé

P a g e 3 2 | J ANV I ER 2 0 1 8 I N FORME A F FA I RE S , L E MENSUE L ÉCONOM I QUE D ’ I C I Service aux e treprises n 1 ÏæÚåÚåƋÏåĬĬŅ e de ollect C ŸƋåĘ tiè ma res résiduelles 2 åÚƋå ŅÏƋå ±ÏŅX åÚƋå Ƌ±ųæŞƚÏæų ÚŸųƚåĹåƋĹ ĹåƴƋåĹŅĜƋ Ƌ±ųæŞƚÏæų ĹŅĜ ŸƋåĘÏæÚå ŸÏ±ÆåÚåƋ ĹŅĜ 4 åĬĬŅ 3 ŅĬĬ±Æ åĬĬŅ ŸåÚƋååƋÏ ŅƋų±ÏåÚŸƋ åÚåƋÏ ĹŅĜƋÏƚųƋ Ĺ Ā Ņƴ æŞƚÏæų ųìĜƋ±ĵ Ņ ĜĬ±ƚŧåÚƋååĬƱ ŸĹƚűÚųåųƚŸŸ±Ÿƚ )%kºĹŅĜƋ±ų åŸåĬĬåƚÚĜŸæųŸå åƋÏåĬĬŅϱĬųåĀĹ ƋƚŅƋæƋ åÏĜƴųå ƋŸåűÏØ åųƋŅƴƋ ŸŅƴåÚ ±ŞåÚ 5 ĹŅĜĵ±Š åƋĹŅÏ ±ÏŅX ĀĹŅÏŸųåĜŞ šýkěĬĬŅåŞƼƋåÚ Ĺ±ųƋŸųƚåŠűųƋƋåĹŅĜƋ ŸĬåĜƋĹåÚ ŸųåĜĬƚŅųŸ åÚƋųŅŞŸ űƚŧ Ƌ W En choisissant de čæųåŸĜųŞåųƋĹå ƋĹåĵåĹĹŅƼ±ųƚ± Ƌƚ±ĹƚĵĵŅÏ ƋűƚÆĜųƋĹŅÏĹå OUPE vec le GR ailler a vatr ţåĬ±ĹŅĜ åĹƚűÚ ĜŸĹĜ±æ åųƋŅƴº ODERR C åýåűX OW sonnelle et p erp ava ché du tr mar ez ermett vous p Nous somm . fer ar voir un nouveau dép a’ ul icff er à des p sonnes en di il d o ssionnelle our eux! es là p t dans leur vie té et loin du , Ž gr 4 ŎåŸĜųŞåųƋĹååĹ a.cr o e@c oup 18 668-1234 der åĬ±ĹŅĜčæųŢLjLj ųųåÚŅÏ ±Ïţ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDAzMDYz